Akurat dan Terpercaya

Penerapan Sila Keempat dan Kelima Pancasila Kelas 6 SD

Penerapan Sila Keempat dan Kelima Pancasila Kelas 6 SD

Hai adik-adik kelas 6 SD, berikut ini Osnipa akan membahas materi Penerapan Sila Keempat dan Kelima Pancasila. Pembahasan akan fokus kepada makna sila ke-4 Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila, pengamalan sila ke-4 Pancasila seabagi seorang pelajar, makna sila ke-5 Pancasila, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila. Semoga bermanfaat.

Sila ke-4 Pancasila mengandung makna bahwa segala proses pengambilan keputusan yang ditempuh oleh setiap pemimpin bangsa harus berdasarkan pada musyawarah dan mufakat sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Setiap pemimpin bangsa, harus pula mampu mewujudkan cita-cita bangsa yakni menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga negara seperti yang terkandung dalam nilai sila ke 5 Pancasila.

Sila ke -4 dan ke-5 mengandung nilai dan makna yang sangat penting dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa saja nilai-nilai dan contoh penerapan Sila ke-4 dan ke-5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video pada link berikut ini. Jangan lupa untuk mencatat materi agar Ananda dapat mempelajarinya lebih lanjut.

Penerapan Nilai Sila Ke-4 Pancasila

Makna Simbol Sila Ke-4 Pancasila

Lambang dari sila ke-4 adalah kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga simbol dari sila ke-4 Pancasila ini menggambarkan rakyat Indonesia yang suka berkumpul untuk berdiskusi menyelesaikan suatu masalah.

Makna Sila Ke-4 Pancasila

Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung makna bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Selain itu, sila ini juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Ke-4 Pancasila

 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
 3. Musyawarah untuk mufakat dengan diliputi semangat kekeluargaan
 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah
 5. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama
 6. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan

Contoh Penerapan Nilai-Nilai Sila Ke-4 Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari

 1. Melakukan musyawarah untuk memilih pengurus RT/RW
 2. Mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah
 3. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda

Contoh Penerapan Nilai-Nilai Sila Ke-4 Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari di Rumah

 1. Memutuskan sesuatu bersama anggota keluarga
 2. Menghargai pendapat anggota keluarga lain dan tidak memaksakana kehendak atau pendapat terhadap anggota keluarga lain
 3. Mendengarkan dan mematuhi arahan dari kepala keluarga

Contoh Penerapan Nilai-Nilai Sila Ke-4 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari di Sekolah

 1. Memilih ketua kelas secara musyawarah dan mufakat
 2. Memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berpendapat
 3. Menghormati hasil keputusan dalam pemilihan ketua kelas
 4. Berdiskusi dengan teman kelas jika akan mengambil keputusan
 5. Jika terjadi perselisihan di sekolah maka diselesaikan secara musyawarah

Penerapan Nilai Sila Ke-5 Pancasila

Makna Simbol Sila Ke-5 Pancasila

Padi melambangkan pangan (makanan) dan kapas melambangkan sandang (pakaian) yang merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan.

Makna yang Terkandung dalam Sila Ke-5 Pancasila

Sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung makna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan bathin, serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Penegakan keadialan akan menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera.

Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Ke-5 Pancasila

 1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
 2. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong toyong
 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 4. Menghormati hak-hak orang lain
 5. Tidak boros dan suka bekerja keras
 6. Menghargai hasil karya orang lain
 7. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri

Contoh Penerapan Nilai-Nilai Sila Ke-5 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

 1. Menyisihkan uang saku untuk ditabung
 2. Memathui aturan membuang sampah pada tempatnya
 3. Mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati
 4. Belajar dengan tekun agar dapat berprestasi dengan usaha sendiri
 5. Menggunakan sarana umum dengan bijaksana
 6. Tidak merusak sarana umum

1. Jelaskan makna yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila!

Sila ke-4 Pancasila bermakna bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Selain itu, sila ini juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

2. Sebutkan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila!

Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila:

 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
 3. Musyawarah untuk mufakat dengan diliputi semangat kekeluargaan
 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah
 5. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama
 6. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan

3. Berikan contoh pengamalan sila ke-4 yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai seorang pelajar di sekolah!

Contoh pengamalan sila ke-4 yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai seorang pelajar di sekolah:

 1. Memilih ketua kelas secara musyawarah dan mufakat
 2. Memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berpendapat
 3. Menghormati hasil keputusan dalam pemilihan ketua kelas
 4. Berdiskusi dengan teman kelas jika akan mengambil keputusan
 5. Jika terjadi perselisihan di sekolah maka diselesaikan secara musyawarah

4. Jelaskan makna yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila!

Sila ke-5 Pancasila mengandung makna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan bathin, serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama.

5. Sebutkan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila!

Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila:
(1) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
(2) Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong toyong
(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
(4) Menghormati hak-hak orang lain
(5) Tidak boros dan suka bekerja keras
(6) Menghargai hasil karya orang lain
(7) Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri

Demikian pembahasan mengenai Penerapan Sila Keempat dan Kelima Pancasila Kelas 6 SD. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *