Akurat dan Terpercaya

Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila

Hai adik-adik kelas 6 SD, berikut ini Osnipa akan membahas materi Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila. Pembahasan akan fokus kepada makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Nilai Yang Terkandung dalam Sila Pertama Pancasila, Nilai Yang Terkandung dalam Sila kedua Pancasila, Nilai Yang Terkandung dalam Sila Ketiga Pancasila, Nilai Yang Terkandung dalam Sila keempat Pancasila, dan Nilai Yang Terkandung dalam Sila Kelima Pancasila.

Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara.

Nilai merupakan sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bermakna bahwa setiap warga negara dalam kehidupannya menggunakan Pancasila sebagai pedoman baik dari segi sikap maupun perilaku yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu:

Nilai Yang Terkandung dalam Sila Pertama Pancasila

Bunyi sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah nilai ketuhanan meliputi:

 • Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 • Saling Menghormati antarumat beragama
 • Tidak memaksakan agama pada orang lain

Nilai Yang Terkandung dalam Sila Kedua Pancasila

Bunyi sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah nilai kemanusiaan meliputi:

 • Setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
 • Persamaan derajat

Nilai Yang Terkandung dalam Sila Ketiga Pancasila

Bunyi sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”

Nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah nilai persatuan dan kesatuan meliputi:

 • Mengakui dan menerima adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia
 • Cinta tanah air
 • Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Nilai Yang Terkandung dalam Sila Keempat Pancasila

Bunyi sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah nilai kerakyatan meliputi:

 • Musyawarah untuk mufakat
 • Mengutamakan kepentingan negara serta kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi
 • Tidak memaksakan kehendak

Nilai Yang Terkandung dalam Sila Kelima Pancasila

Bunyi sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu nilai keadilan meliputi:

 • Menghargai hak dan kewajiban orang lain
 • Tidak merugikan kepentingan orang lain
 • Suka memberi pertolongan
 • Tidak boros

Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting karena dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka tata kehidupan masyarakat dapat berjalan serasi dan harmonis.

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa!

Pembahasan:
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bermakna bahwa setiap warga negara dalam kehidupannya menggunakan Pancasila sebagai pedoman baik dari segi sikap maupun perilaku yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

2. Apa saja nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ?

Pembahasan:
Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila:
(1) Setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Persamaan derajat

3. Sebutkan nilai yang terkandung dalam dalam sila keempat Pancasila!

Pembahasan:
Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila:
(1) Musyawarah untuk mufakat
(2) Mengutamakan kepentingan negara serta kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi
(3) Tidak memaksakan kehendak

4. Mengapa jika kita sebagai pempimin harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?

Pembahasan:
Karena dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka tata kehidupan masyarakat dapat berjalan serasi dan harmonis.

Demikian pembahasan mengenai Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *